မေ ထိပ် တန်း မြန် မာ ရိုး ရာ ထမနဲ (နှမ်း မနဲ)
မေ ထိပ် တန်း မြန် မာ ရိုး ရာ ထမနဲ (နှမ်း မနဲ)

မေ ထိပ် တန်း မြန် မာ ရိုး ရာ ထမနဲ (နှမ်း မနဲ)

Regular price $10.99 $10.99 Sale

300 gm