ဇာ တိ ဝင်္က အ စာ ဖျက် မ ဟာ ဖြေ ဆေး ကြီး

ဇာ တိ ဝင်္က အ စာ ဖျက် မ ဟာ ဖြေ ဆေး ကြီး

Regular price $5.99 $4.99 Sale

50 gm