မာဃ အ စာ ဖျက် အ ဆိပ် ဖြေ ဆေး

$4.99

အစာ မ ကြေ ခြင်း၊ ရင် ပြည့် ရင် ကယ် ခြင်း၊ ဝမ်း ဗိုက် နာ ခြင်း၊ အော့ အန် ခြင်း၊ လေ ထိုး လေ အောင့် ခြင်း အတွက် သုံး စွဲ နိုင် ပါ သည်။