My Kitchen Fried Fish Sauce with  Dried Shrimp 🦐 (ပု ဇွန် ခြောက် ငံ ပြာ ရည် ကြော်)
My Kitchen Fried Fish Sauce with  Dried Shrimp 🦐 (ပု ဇွန် ခြောက် ငံ ပြာ ရည် ကြော်)
My Kitchen Fried Fish Sauce with  Dried Shrimp 🦐 (ပု ဇွန် ခြောက် ငံ ပြာ ရည် ကြော်)

My Kitchen Fried Fish Sauce with Dried Shrimp 🦐 (ပု ဇွန် ခြောက် ငံ ပြာ ရည် ကြော်)

Regular price $7.99 $7.99 Sale

8 oz 

Made in Indianapolis, Indiana