Pin Pyo Ywet Nu Special Preserved  Ginger Salad 10 pks (ပင်ပျိုရွက်နုနတ်သုဒ္ဒါဂျင်းသုတ်နှင့်အကြော်စုံ(၁၀)ထုတ်တွဲ)

Pin Pyo Ywet Nu Special Preserved Ginger Salad 10 pks (ပင်ပျိုရွက်နုနတ်သုဒ္ဒါဂျင်းသုတ်နှင့်အကြော်စုံ(၁၀)ထုတ်တွဲ)

Regular price $12.99 $12.99 Sale

10 x 64 gm (640 gm)