The Taw Pho Htang Special Double Fried Beans * NO MSG (သဲတော ဖိုး ထောင် စပါယ် ရှယ် နှစ် ပြန် ကြော်) * အ ချို မှုန့် မ ပါ

The Taw Pho Htang Special Double Fried Beans * NO MSG (သဲတော ဖိုး ထောင် စပါယ် ရှယ် နှစ် ပြန် ကြော်) * အ ချို မှုန့် မ ပါ

Regular price $0.00 $6.99 Sale

320 gm 

NO MSG