Three Golden Coin Pickle Leek (ကြက် သွန် ဉ ချဉ်)
Three Golden Coin Pickle Leek (ကြက် သွန် ဉ ချဉ်)

Three Golden Coin Pickle Leek (ကြက် သွန် ဉ ချဉ်)

Regular price $6.99 $4.99 Sale

Net Weight - 390 gm 

ရှမ်း ချဉ် ထဲ မှာ ထည့် ရန်/ တို့ စရာ အ ဖြစ် စား သုံး ရန်